Podlaski Maraton Bluesowy | Regulamin
Podlaski maraton bluesa
Bijemy rekord grania bluesa non stop. Podlaski maraton bluesa
7
page-template-default,page,page-id-7,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge


Regulamin

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ

Podlaski Maraton Bluesowy 2021. Rekord Polski w graniu bluesa non stop
Lokalizacja: Sześcian Pub, ul. Warszawska 30, 15-077 Białystok
Termin: 27 – 28 grudnia 2021 r.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • 1. Organizatorem imprezy jest Sześcian Pub, ul. Warszawska 30, 15-077 Białystok, zwany dalej Organizatorem.
 • 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
 • 1. Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest bezpłatny.
 • 2. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 • 3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń służb porządkowych i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 • 4. Na teren wydzielony barierkami ochronnymi wstęp mają jedynie osoby do tego uprawnione posiadające stosowny identyfikator wydany przez Organizatora.
 • 5. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
 • a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  b) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, środki lub substancje,
  c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy, d) posiadającym inne niebezpieczne przedmioty.
 • 6. Zakazane jest:
 • a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, pomieszczeń sanitarnych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,
  b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy,
  c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy
  d) wprowadzanie psów nawet ze smyczą i założonym kagańcem,
  e) poruszanie się pojazdami jednośladowymi w postaci rowerów i hulajnóg.
 • 7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
 • a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  b) materiałów wybuchowych,
  c) wyrobów pirotechnicznych,
  d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  e) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  f) napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
  g) puszek i butelek szklanych.
 • 8. Ponadto zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Imprezy.
 • 9. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko.
 • 10. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany.
 • 11. Organizator utrwala przebieg Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 • 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 • 13. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

ORGANIZATOR